RetourAccueilPatronymesIndividusFiches
www.ancestrologie.com
Liste des patronymes
www.ancestrologie.com


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


?  ? [14] ; ?
1  1ere-épouse_de_Roland_ROTHEN [1] ; 1
2  2ème-épouse_de_Roland_ROTHEN [1] ; 2
A  AGGUZOLI [1] ;  ANDERTHUREN [8] ;  AVANTHEY [1] ; A
B  BALMELLI [4] ;  BARDET [1] ;  BASTING [1] ;  BEDOGNé [2] ;  BERCHIER [1] ;  BERGUER [1] ;  BERNARD [1] ;  BEUCHAT [1] ;  BIASINI [1] ;  BICHSEL [3] ;  BIGET [3] ;  BLANC [1] ;  BOLLENS [1] ;  BONNET [3] ;  BOSS [1] ;  BOURRET [4] ;  BOVET [1] ;  BOVY [2] ;  BRUNNER [1] ; B
C  CANTATORE [4] ;  CHATILLON [1] ;  CHAVAN [1] ; C
D  de MONTMOLLIN [1] ;  de RUSILLON [1] ;  de SIBENTHAL [2] ;  DELALOYE [8] ;  DISERENS [57] ;  DIVERNOIS [6] ;  DUAY [1] ; D
E  EGGIMANN [27] ;  épouse_de_arrière_gd-père_Huser [1] ;  épouse_de_Arrière-gd-père_Herger [1] ;  épouse_de_Cedric_ROBERT [1] ;  épouse_de_Gian-Piero_CANTATORE [1] ;  épouse_de_Gustave_Diserens [1] ;  épouse_de_Marc-Edouard_DISERENS [1] ;  épouse_de_Marcel_DELALOYE [1] ;  épouse_de_Maurice_ROBERT [2] ;  épouse_de_Pierre-Alain_DISERENS [1] ;  épouse_de_Pierre-Eric_SCHMOCKER [1] ;  ETESSAM-ZADEH [1] ;  ETZEL [1] ; E
F  FAVRE [1] ;  FEIERABEND [3] ;  FENNER [3] ;  Fils5_de_DISERENS [1] ;  FORGET [1] ;  FRÉDÉRIC [2] ;  FROEHLICH [4] ;  FUENTES [1] ; F
G  GALLEY [4] ;  GANTY [5] ;  GAY [1] ;  GERTSCH [1] ;  GIRARDET [1] ;  GORBAT [1] ;  GUIBERT [1] ; G
H  HEER [6] ;  HERGER [2] ;  HÖLTSCHI [2] ;  HOMBERGER [3] ;  HÜNI [2] ;  HUSER [27] ; H
J  James [1] ;  JUBERT [7] ;  JUNOD [1] ; J
K  KAPP [1] ;  KELLER [1] ;  KOHLER [3] ;  KRÄHENBÜHL [1] ;  KRAMER [4] ;  KUGEL [1] ;  KUHN [1] ;  KÜNZI [1] ; K
L  LAUBSCHER [2] ;  LAVANCHY [1] ; L
M  MARCHAND [5] ;  MAYOR [3] ;  MILLIQUET [2] ;  MOTTIER [2] ;  MÜLLER [1] ; M
N  NEMITZ [3] ;  NERACHER [1] ;  NICOLE [10] ; N
P  PARISOT [1] ;  Pedro [1] ;  PELLATON [2] ;  PELLET [1] ;  PILLOUD [1] ;  PITTET [1] ;  PROBST [1] ; P
R  REGARD [1] ;  RIESTER [6] ;  RIME [5] ;  RIMET [1] ;  RITSCHARD [1] ;  ROBBIANI [1] ;  ROBERT [44] ;  RONIS [1] ;  ROTHEN [8] ;  RUSILLON [2] ; R
S  SAUGY [1] ;  SCHIRA [1] ;  SCHMOCKER [3] ;  SONTHEIM [1] ;  SPECK [1] ;  STAUFFER [1] ;  STRAUBHAARD [1] ;  STUDER [1] ; S
T  TISSOT [1] ;  TODESCO [8] ; T
U  ULDRY [1] ; U
V  VAUDROZ [6] ;  VERNAUD [1] ;  VOEGELI [1] ; V
W  WALTHER [1] ;  WEGMAN [1] ;  WINNIK [1] ;  WULLIENS [3] ;  WYSS [8] ; W
Z  ZELLWEGER [3] ;  ZÜRCHER [5] ; Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Ecrivez moi : info@biberstar.ch

Généalogie des familles Diserens, Huser, Robert et Eggimann
Page créée par Ancestrologie / CréationWeb le 06.15.2003 00:53